Advokátní kancelář – Mgr. Anna Kovářová

Dobrý den,

vítám Vás na stránkách mé advokátní kanceláře, nacházející se ve Velkém Meziříčí.

Ve své praxi kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi, zajištění rychlého, kvalitního a komplexního právního poradenství a na důsledné vymáhání Vašich práv.


Ráda Vám poskytnu právní pomoc spočívající zejména v:

  • poskytnutí konzultace – poskytnu Vám právní radu např. v případě rozvodu, problémů v pracovněprávních vztazích, v případě exekuce na Váš majetek nebo naopak v situaci, kdy chcete vymáhat svou pohledávku
  • sepsání smluv včetně jejich posouzení a připomínkování - poskytnu Vám právní pomoc zejména při uzavírání smlouvy kupní, darovací, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene, o nájmu, o půjčce, smlouvy o dílo, smluv sloužících k zajištění a postoupení pohledávek nebo smluv a dokumentů v oblasti pracovního práva (pracovní smlouva, výpověď z pracovního poměru či okamžité ukončení pracovního poměru)
  • vymáhání pohledávek – pomohu Vám při při jednání s protistranou za účelem mimosoudního vyřízení věci (včetně případného zajištění mediace mezi stranami sporu), zastoupím Vás v řízení před soudem nebo rozhodcem a následně i v řízení exekučním či insolvenčním
  • poskytnutí právního servisu pro podnikatele – jak OSVČ, tak korporátní klientele pomohu při zahájení podnikání (zahájení provozování živnosti či založení obchodní společnosti), v jeho průběhu (smluvní vztahy s obchodními partnery, pracovněprávní vztahy, zastoupení ve sporech) i při ukončení podnikání (likvidace společnosti)
  • účasti při jednání s protistranou, obchodním partnerem či s úřady
  • zastoupení v řízení před soudy, před správními orgány, v řízení rozhodčím, exekučním a insolvenčním
  • poskytnutí advokátní úschovy.

Konzultaci lze poskytnout nejen osobně, ale i prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Mgr. Anna Kovářová
advokát

  

Advokátní kancelář

poskytuje právní služby

v těchto oblastech:Adresa advokátní kanceláře:

Hornoměstská 357/25 
594 01 Velké Meziříčí
E-mail: kancelar@advokat-kovarova.cz
Telefon: 603 161 585

občanské právoobchodní právoinsolvenční právorodinné právopracovní právosprávní právo