Ceník

Odměna za právní služby je v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění vždy určena smlouvou o poskytování právních služeb, která je uzavírána zpravidla při prvním jednání ve věci.

Odměna za poskytování právních služeb může být sjednána jako smluvní:

  • časová – její výše je násobkem hodinové sazby, která je sjednána individuálně v každém jednotlivém případě, a počtu hodin, potřebných k poskytnutí konkrétní právní služby
  • podílová – výše podílové odměny je určena jako podíl na výsledku (zpravidla v procentech z přiznaného nároku)
  • paušální – stanovená pevnou částkou za poskytování právních služeb v určitém časovém období či za vyřízení věci (např. sepsání smlouvy).

Výše hodinové, podílové či paušální sazby je stanovena vždy na základě dohody s klientem; zohledněna je odborná a časová náročnost případu i individuální požadavky klienta.

V případě, kdy není dohodnuta odměna smluvní, náleží advokátovi mimosmluvní odměna, tzv. odměna úkonová, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Vedle odměny náleží advokátu v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, i:

  • náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie)
  • náhrada za promeškaný čas (zpravidla čas promeškaný cestou do místa provádění úkonu, pokud je úkon prováděn v místě, které není sídlem advokáta, a čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, pokud zpoždění činí více než 30 minut).

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

občanské právoobchodní právoinsolvenční právorodinné právopracovní právosprávní právo